درباره

انتشارات تیک


ناشر کتاب های علمی، آموزشی و فرهنگی

مدیر مسئول: سیدحسین رضوی

تلفن تماس: 03518255100

ایمیل: abrazavi@yahoo.com  و  tickpub@yahoo.com

گزارش تخلف
بعدی